O CPRZ-u

Naslovnica / O-cprz-u

O CENTRU

Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” osnovan je 19. veljače 2015. godine kao ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Osnivači Centra su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60%. Temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” (Narodne novine 9/2019), koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Republika Hrvatska u cijelosti je preuzela osnivačka prava i obveze nad Centrom.

Djelatnost Centra je organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, što uključuje sljedeće mjere i aktivnosti:

 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
 • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
 • radno osposobljavanje, obrazovanje i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
 • informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
 • informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
 • tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjenu rezultata profesionalne rehabilitacije
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja
 • izvođenje programa socijalnog uključivanja
 • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije
 • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada
 • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije.

Centar vodi sljedeće evidencije temeljem odredbe čl. 28. Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18 i 145/20):

 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su privremeno nezapošljivi,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su zapošljivi na zaštitnim radnim mjestima,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su zapošljivi u integrativnim radionicama,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje s prijedlogom subvencije plaće,
 • evidenciju izrađenih nalaza i mišljenja s planom prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada,
 • detaljnu evidenciju o rehabilitantima,
 • evidenciju naručitelja usluga
 • evidenciju korisnika i poslodavaca za koje se plaćaju usluge stručne podrške.


Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” primjenjuje sustav upravljanja uslugama profesionalne rehabilitacije u skladu s normom EN ISO 9001 : 2015.


POLITIKA KVALITETE

Glavna zadaća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, odnosno olakšavanje njihovog integriranja u sve tijekove društva. Osobe s invaliditetom imaju pravo na život s jednakim mogućnostima za postizanje aktivnog sudjelovanja u društvenom životu. Centar nastoji pružiti zahtijevanu kvalitetu usluge korisnicima usluge pritom njegujući individualni pristup. Stalnim podizanjem znanja, stavova, vještina i drugih profesionalnih karakteristika zaposlenika nastoje se zadovoljiti sve izražene potrebe korisnika usluga. Svaki je zaposlenik odgovoran za svoje specifične zadatke. Pružanje usluge korisnicima je organizirano kroz stručne timove koji se sastoje od psihologa, socijalnog radnika, rehabilitatora, trenera, reha-tehnologa i specijaliste medicine rada. Zaposlenici imaju neophodno znanje i iskustvo u provedbi programa. U Centru se nastoji podići osobni standard rada svih zaposlenika. Kvaliteta se provodi i kontrolira na razini cijele organizacije Centra.

Razradom ciljeva kvalitete i njihovim pomnim planiranjem te praćenjem, Centar i njegovi zaposlenici cjelovito ostvaruju ovu Politiku. Nastoji se voditi briga da su poslovni procesi Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb utemeljeni na načelima upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Na godišnjoj razini kroz financijski plan osiguravamo sredstva s kojima osiguravamo mogućnost pružanja usluga profesionalne rehabilitacije. Analiza zadovoljstva korisnika naših usluga se provodi putem anketiranja. Također svi se prijedlozi poboljšanja korisnika usluge Centra odmah se rješavaju u korist njihovog zadovoljstva. Ustanova angažira vanjske strane koje prate sustav upravljanja kvalitetom i koji nepristranom unutarnjom prosudbom ocjenjuju i poboljšavaju rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju prepoznao je sve zainteresirane strane. Ravnateljstvo je postavilo ciljeve kvalitete te prati rad zaposlenika u provođenju temeljnih procesa isporuke usluge a pritom njegujući dobru komunikaciju sa svojim zaposlenicima na svim razinama organizacije. Zaposlenicima je omogućen siguran posao s prepoznatljivim metodama rada, korisnicima usluge se nastoje ispuniti njihovi zahtjevi kroz pet osnovnih načela: dostojanstvo rada, dostojanstvo struke i kompetencije, dostojanstvo zajedništva, dostojanstvo solidarnosti, te odgovornosti na svim razinama. S naručiteljima usluge se njeguje transperantan i profesionalan odnos, s vanjskim pružateljima usluge (dobavljačima) izgrađen je odnos povjerenja, a u odnosu prema zakonodavcu ispunjavaju se svi zakonski zahtjevi. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb želi biti kvalitetan i prepoznatljiv posrednik između tržištu rada i osoba s invaliditetom. Trajno radimo na poboljšavanju naših poslovnih procesa.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” svoju misiju temelji na pet osnovnih vrijednosti, i to:

 • DOSTOJANSTVO RADA

Bez zaposlenja bilo koja osoba gubi dostojanstvo. Dostojanstvo osoba s invaliditetom zasigurno počiva na činjenici da za njih postoje vrijednosti prema kojima usmjeravaju svoje živote, a jedna od njih je pravo na rad. Svojom misijom, djelovanjem i postojanjem, centar za profesionalnu rehabilitaciju daje svoj doprinos uključivanja osoba s invaliditetom u sve tijekove društva.

Osim toga, Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ aktivnom brigom, obuhvatnom i profesionalnom realizacijom poslova stvara povjerenje i poboljšava zadovoljstvo kod korisnika naših usluga.

 • DOSTOJANSTVO STRUKE I KOMPETENCIJE

Zahtijevana kvaliteta i visoko zadovoljstvo korisnika naših usluga je moto i obveza svih naših radnika i procesa. Stalnim podizanjem znanja, stavova, vještina i drugih karakteristika podižemo osobne kompetencije svojih zaposlenika i ustanove kao cjeline. U svom radu, naši zaposlenici, poštuju dostojanstvo korisnika naših usluga, i njihovih obitelji ili skrbnika, štiteći ih od nepotrebnog rizika i podupiru socijalnu pravdu. Prilikom pružanja usluga posebno se pridaje pažnja primjeni individualnog pristupa prema svakom korisniku, uzimajući u obzir doprinos pojedinca njegovim uključivanjem u samoprocjenu, povratne informacije i vrednovanje kako osobnih ciljeva, tako i ciljeva profesionalne rehabilitacije.

 • DOSTOJANSTVO ZAJEDNIŠTVA

Dostojanstvo osobe s invaliditetom temelji se na vlastitom shvaćanju i razumijevanju sebe, te zrelosti i spremnosti zajednice da prihvati takvu osobu. To znači da osoba s invaliditetom ima pravo na integrirani život i rad s jednakim mogućnostima za aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Pravilan odnos i stalna komunikacija s vanjskim zainteresiranim stranama jamči potpuni uspjeh u pružanju profesionalnih usluga te zadovoljstvo svih u procesu.

 • ODGOVORNOSTI NA SVIM RAZINAMA

Velika odgovornost i stalno usavršavanje naših zaposlenika vodi do profesionalnog i osobnog razvoja te kvalitetnije usluge. Odgovornost prema korisnicima ne smije biti iz sažaljenja već iz nastojanja da ih učine korisnima u svojoj sredini. Na taj način korisnici također postaju sretni i odgovorni za sebe, uzimaju sudbinu u svoje ruke, pa tako ne ovise o drugima, niti o trenutnim okolnostima.

Sposobnost čovjeka da osjeća svoju odgovornost jedan je od ključnih elemenata sreće i uspjeha. Čovjek pati onoliko koliko nije u mogućnosti preuzeti odgovornost za svoj život. Kad smo odgovorni, onda potvrđujemo vrijednost onoga što nam je prirodom dano – slobodna volja i sposobnost da utječemo na svoj život.

 • DOSTOJANSTVO SOLIDARNOSTI

Solidarnost naših zaposlenika ogleda se u dragovoljnoj i socijalnoj koheziji, te spremnosti da se pomogne i daje podrška ljudima koji su korisnici naših usluga.